Γνωριμία με τη SOLOMON και τις ψηφιακές της υπηρεσίες

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛΟΜΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο “SOLOMON” και έδρα την Αθήνα, οδός Φερών αρ. 6, 10434, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 137549001000 (εφεξής αναφερόμενη ως “SOLOMON”, «εμείς», «η εταιρεία μας», «δικό μας») είναι η μόνη ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια των ιστότοπων (εφεξής και ως «site», «ιστοσελίδες») που λειτουργούν υπό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://wearesolomon.com, https://solomonmag.com, https://wearesolomon.com. Οι παραπάνω ρητώς αναφερόμενοι ιστότοποι συνδέονται, αποτελούν μια ενότητα με τις ιστοσελίδες που τους συνθέτουν και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης τους αφορούν στο σύνολο τους και ως ενότητα περιεχομένου.

Ο χρήστης των site https://wearesolomon.com, https://solomonmag.com, https://wearesolomon.com υποχρεούται να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και συνεπώς δεν μπορούν να τροποποιηθούν, αναπαραχθούν, αντιγραφούν, διανεμηθούν, πωληθούν, μεταπωληθούν ή χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Σε περίπτωση τέτοιας ενέργειας, η εταιρεία μας δικαιούται να σας απαγορεύσει την πρόσβαση στο site προσωρινά ή μόνιμα καθώς και να διεκδικήσει οποιαδήποτε άλλη ζημία της.

Ορισμοί

«Επισκέπτης/Χρήστης»: Ο επισκέπτης, χρήστης, περιηγητής των ιστοτόπων μας που δεν είναι Συνδρομητής – Μέλος. Ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας.

«Συνδρομητής – Μέλος»: Ο Eπισκέπτης/Xρήστης του ιστότοπου wearesolomon.com και του wearesolomon.com, ο οποίος έχει προβεί σε επιλογή πακέτου επαναλαμβανόμενης οικονομικής προσφοράς εν είδη συνδρομής, πληρωμή αυτού και συνακόλουθα έχει αποκτήσει λογαριασμό χρήστη.

«Συνδρομή»: Κάθε Δωρεά ή Χορηγία, την οποία κατά την εγγραφή του ο «Συνδρομητής – Μέλος» συμφωνεί και αποδέχεται να καταβάλλει υπό μορφή επαναλαμβανόμενης οικονομικής προσφοράς είτε σε μηνιαία είτε σε ετήσια βάση, προς υποστήριξη των μη κερδοσκοπικών σκοπών μας και του έργου μας εν συνόλω.

Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών μας

Το περιεχόμενο των ιστοτόπων της SOLOMON δεν είναι κατά κανόνα ακατάλληλο για ανηλίκους.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας, καθώς και των καναλιών, σελίδων και λογαριασμών της SOLOMON σε τρίτους ιστοτόπους, θεωρείται από την ομάδα της SOLOMON ακατάλληλο για ανηλίκους, θα συνοδεύεται από αντίστοιχη προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες και η χρήση των υπηρεσιών θα ζητά, όπου αυτό απαιτείται, τη συναίνεση των εχόντων την γονική μέριμνα/επιμέλεια των ανήλικων επισκεπτών/χρηστών. Σε περίπτωση που ανήλικος (κάτω των 18 ετών) τελικώς κάνει χρήση των ιστοτόπων μας ή των υπηρεσιών μας που φέρουν την ένδειξη ότι προορίζονται μόνο για ενηλίκους, δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι ενήλικος, τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα/επιμέλεια του ανηλίκου είναι προσωπικά δεσμευμένα από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και αναγνωρίζουν πλήρως ότι αναλαμβάνουν ατομικώς οποιαδήποτε ζημία τυχόν ήθελε προκληθεί από την παράνομη και κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήση των ιστοτόπων μας, καθώς και των καναλιών, σελίδων και λογαριασμών της SOLOMON σε τρίτους ιστοτόπους.

Δωρεές και Χορηγίες εν είδη Συνδρομής

Η Εταιρεία μας δέχεται δωρεές και χορηγίες τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και εν γένει κάθε άλλη εισφορά τρίτων προς επίτευξη και προώθηση των καταστατικών σκοπών της.

Η Εταιρεία μας καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο χορήγησης ή δωρεάς χρηματικών ποσών από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα παρέχοντας εναλλακτικές επαναλαμβανόμενης οικονομικής προσφοράς εν είδη συνδρομής (εφεξής «η Συνδρομή») σε τακτά χρονικά διαστήματα (μηνιαίως ή ετησίως) μέσω ειδικού προγράμματος επαναλαμβανόμενης οικονομικής προσφοράς – πλάνου που προσφέρεται μέσα από τις Ιστοσελίδες wearesolomon.com και wearesolomon.com, αποκλείοντας την δυνατότητα εφάπαξ καταβολής.

Ενεργοποίηση Συνδρομής– Δημιουργία Λογαριασμού

Κάθε «Επισκέπτης/Χρήστης» δύναται να εγγραφεί ως «Συνδρομητής –Μέλος» μέσω της επιλογής και συνακόλουθης πληρωμής του πακέτου Συνδρομής που επιθυμεί. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της πληρωμής, ο “Επισκέπτης/Χρήστης” παραπέμπτεται στην ιστοσελίδα «donorbox.org», η οποία μας παρέχει το απαιτούμενο λογισμικό για την ομαλή διαχείριση των Συνδρομών. Εκεί ο «Επισκέπτης/Χρήστης» δύναται να δημιουργήσει πλέον το λογαριασμό του εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και δημιουργώντας έναν προσωπικό κωδικό. Κάθε «Επισκέπτης/Χρήστης» δύναται να εγγραφεί ως «Συνδρομητής –Μέλος» ολοκληρώνοντας την διαδικασία πληρωμής είτε μέσω της φόρμας που βρίσκεται εντός των wearesolomon.com και wearesolomon.com είτε πατώντας στα αντίστοιχα κουμπιά εντός των wearesolomon.com και wearesolomon.com τα οποία τον οδηγούν στην ιστοσελίδα «donorbox.org».

Κατά την ενεργοποίηση της Συνδρομής ο «Συνδρομητής-Μέλος» λαμβάνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] στη δηλωθείσα διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κατά την εγγραφή του, επιβεβαιωτικό μήνυμα ενεργοποίησης της Συνδρομής του με τα στοιχεία σύνδεσης στον Λογαριασμό του στην ιστοσελίδα «donorbox.org» μέσα από την οποία έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται την Συνδρομή του

Το είδος, η χρονική διάρκεια και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλλει ο «Συνδρομητής – Μέλος» ως δωρεά-χορηγία προς ευόδωση των καταστατικών σκοπών μας προβλέπεται και περιγράφεται αναλυτικά στις Ιστοσελίδες μας, ώστε ο «Συνδρομητής – Μέλος» είναι ελεύθερος να επιλέξει το ειδικό πρόγραμμα – πλάνο που τον εξυπηρετεί και ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του.

Όροι και προϋποθέσεις πληρωμής Συνδρομής

Οι τιμές που εμφανίζονται στα site μας για την επιλογή οποιουδήποτε ειδικού προγράμματος – πλάνου επαναλαμβανόμενης οικονομικής προσφοράς είναι τελικές και δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι όλες οι προβλεπόμενες τιμές στις ιστοσελίδες μας εμφανίζονται σε ευρώ. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα παρεχόμενα ειδικά προγράμματα – πλάνα και και το κόστος αυτών κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, χωρίς όμως αναδρομική ισχύ. Ανεξάρτητα λοιπόν από την τυχόν διαφοροποίηση των προβλεπόμενων – ενδεικτικών τιμών για τις χορηγίες-δωρεές, ο «Συνδρομητής-Μέλος» θα καταβάλει τη συμφωνηθείσα οικονομική προσφορά που ίσχυε κατά το χρόνο ενεργοποίησης της Συνδρομής του.

Η Εταιρεία μας δεν παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες που σχετίζονται με την φορολογία και την εν γένει νομική φύση των χορηγιών ή δωρεών των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, υποχρέωση των οποίων αποτελεί η αναζήτηση των πληροφοριών αυτών εκ των επαγγελματιών συνεργατών τους, που εξειδικεύονται σε ζητήματα οικονομικών και φορολογικών δεδομένων δωρεών ή χορηγιών.

Μέθοδος Πληρωμής της Συνδρομής: Η πληρωμή της Συνδρομής σας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας Visa, Mastercard, American Express και πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγής μέσω του παρόχου Stripe. Η διαδικασία είναι πολύ απλή ακολουθώντας τα βήματα που θα βρείτε στην αντίστοιχη πλατφόρμα που εμφανίζεται στις Ιστοσελίδες μας και η οποία υποστηρίζεται τεχνικώς από την ιστοσελίδα «donorbox.org». Ο «Συνδρομητής-Μέλος» είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την εισαγωγή των αληθών του στοιχείων και της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας και αναγνωρίζει ρητά ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη σωστή χρήση της. Σε όλες τις περιπτώσεις ο «Συνδρομητής-Μέλος» θα πρέπει να είναι και ο κάτοχος της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε πληρωμή συνδρομής.

Προς εξυπηρέτηση των ως άνω ενεργειών η Εταιρεία συγκεντρώνει τα προσωπικά δεδομένα των «Συνδρομητών – Μελών» που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου της, επιπλέον δε των οικονομικών πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν στην πληρωμή της εκάστοτε χορηγίας ή δωρεάς και το επιλεγμένο ειδικό πρόγραμμα – πλάνο, προς ασφαλή υλοποίηση της κάθε οικονομικής συναλλαγής. Αναφορικά με την πολιτική της Εταιρείας σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αντίστοιχη αναλυτική ενότητα του ως άνω ιστοτόπου.

Η πραγματοποίηση της εκάστοτε πληρωμής του επιλεγμένου χρηματικού ποσού θα πραγματοποιείται μέσω του διαδικτυακού παρόχου συναλλαγών STRIPE για λογαριασμό της Εταιρείας, με αποτέλεσμα η ίδια να ενημερώνεται μόνο για τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρθηκαν ήδη. Η SOLOMON δηλώνει ρητά, ότι κάθε συναλλασόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποχρεούται να συμβουλευθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ως άνω παρόχου προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων του σε ζητήματα οικονομικής φύσεως της συναλλαγής. Για κάθε ολοκληρωθείσα πράξη χορηγίας ή δωρεάς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εταιρεία θα εκδίδει και αποστέλλει παραστατικό απόδειξης της συναλλαγής σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε νόμιμη χρήση, με την τεχνική υποστήριξη του παρόχου “donorbox.org”.

Ακύρωση/Ανάκληση Συνδρομής:

– Πριν ολοκληρωθεί η υποβολή του αιτήματος για πληρωμή της Συνδρομής, κατά τη διάρκεια της επιλογής του ειδικού προγράμματος – πλάνου, καθώς και καθόσο χρόνο εισάγετε τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία σας για τη συναλλαγή, μπορείτε να σταματήσετε την εισαγωγή των στοιχείων σας και να πατήσετε “πίσω” ή να βγείτε εντελώς από την ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση αυτή η Συνδρομή σας δεν αποθηκεύεται. – Είστε ελεύθεροι να ακυρώσετε/ανακαλέσετε τη Συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή μέσα από το πεδίο “My account/Login που εμφανίζεται στις ιστοσελίδες μας. Ο εν λόγω σύνδεσμος θα σας παραπέμψει στην ιστοσελίδα του “donorbox.org” από όπου μπορείτε να διαχειριστείτε το λογαριασμό σας και να ακυρώσετε ή να ανακαλέσετε τη Συνδρομή σας. Η Εταιρεία μας θα σας καταβάλλει μόλις λάβει το σχετικό αίτημά σας κατά τον ανωτέρω τρόπο και εντός εύλογου χρόνου το ισόποσο που υπολείπεται μέχρι την ολοκλήρωση της χρονικής διάρκειας της Συνδρομής σας.

Γεγονότα Ανωτέρας Βίας: Η Εταιρεία μας δεν θα καθίσταται υπεύθυνη για παράβαση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με τους παρόντες όρους εάν και στο βαθμό που οι καθυστερήσεις στις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες οφείλονται σε περιστατικά που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας, και συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικώς απεργίες, θεομηνίες, επιδημίες ή πανδημίες, ατυχήματα κατά τη μεταφορά, συμμορφώσεις με οποιαδήποτε νομοθετική ή κυβερνητική πράξη, ή οποιαδήποτε άλλη εν γένει αιτία την οποία δεν θα μπορούσε να προβλέψει ή δεν μπόρεσε να αποτρέψει.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία μας θα καταβάλλει τις μέγιστες δυνατότητές της για να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ανεπάρκεια σε σχέση με τα προσφερόμενα ειδικά προγράμματα – πλάνα ή τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας της SOLOMON

Το σύνολο του περιεχομένου των site μας περιλαμβάνει (ενδεικτικώς) κείμενα, αρχεία ήχου και εικόνας, βίντεο, λογότυπα, γραφικά, διαλόγους, ειδήσεις και εν γένει δημοσιευόμενο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των μενού, εργαλείων, γραμματοσειρών, προγραμμάτων σχεδίασης των site, μεθόδων και διαδικασιών λειτουργίας, λογισμικών, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «ΣΟΛΟΜΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Φερών 6, 10434 και προστατεύονται από τις διατάξεις του διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού δικαίου αναφορικά με την πνευματική ιδιοκτησία (Νόμος 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 4212/2013 και Ν. 4481/2017 και ισχύει). Επιπλέον, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα domain names και τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στα site μας, ανήκουν σε αυτούς τους ιστότοπους ή / και σε όλα τα σχετικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο της SOLOMON διατίθεται στους επισκέπτες της, μέσω των ιστοτόπων της, των καναλιών της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και των λογαριασμών/σελίδων της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυστηρά για προσωπική τους χρήση. Η διαδικτυακή του παρουσίαση, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος άλλης χρήσης και εκμετάλλευσής του. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή του παραπάνω περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε αλλαγή, αλλοίωση, προσαρμογή, μετάφραση ή επεξεργασία του, σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, χωρίς την έγγραφη άδεια της «ΣΟΛΟΜΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τη ρητή αναφορά της SOLOMON, ως πηγής, και των αντίστοιχων συνεργατών/τριών της, ως δημιουργών.

Domain names

Η Εταιρεία μας είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης των κατοχυρωμένων ονομάτων τομέα (domain name): “wearesolomon”, “solomonmag”, “store.wearesolomon”, και “lastinline.solomonmag.com”, καθώς και των αντίστοιχων ηλεκτρονικών διευθύνσεων https://wearesolomon.com, https://solomonmag.com, https://wearesolomon.com. Η Εταιρεία μας έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των domain names που της ανήκουν.

Δεν έχετε εξουσιοδότηση, χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρείας μας να χρησιμοποιήσετε αυτά τα domain names και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις για να διακρίνετε δικά σας προϊόντα ή υπηρεσίες ή για άλλους εμπορικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς και εν γένει κατά τρόπο δυνάμενο να βλάπτει τη φήμη και τη δράση μας ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των domain names ιδιοκτησίας μας απαγορεύεται και θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή όλων των προβλεπόμενων νομικών κυρώσεων.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Τα site μας περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που δεν έχουν καμία σχέση με την εταιρεία μας. Η SOLOMON δεν ελέγχει ή παρακολουθεί τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων μερών ή το περιεχόμενό τους. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή / και για τους κανόνες που θεσπίζονται από αυτούς όσον αφορά το προσωπικό σας απόρρητο και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Συγκεκριμένα, η SOLOMON δεν ευθύνεται για: (i) τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια τέτοιων δικτυακών τόπων ή πηγών, ή (ii) το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που υπάρχουν ή διατίθενται από τέτοιους ιστότοπους ή πηγές. Οι υπάρχοντες σύνδεσμοι (links) με τέτοιους ιστότοπους ή πηγές δεν συνεπάγονται καμία υποστήριξη της SOLOMON για τέτοιους ιστότοπους ή πηγές ή το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται από τέτοιους ιστότοπους ή πηγές. Αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικώς υπεύθυνοι και αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση των εν λόγω δικτυακών τόπων ή πηγών.

Παρακαλούμε, δώστε προσοχή όταν έχετε πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στα site μας και διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου τους. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύουν για τους ιστότοπους τρίτων.

Οι ιστοσελίδες μας παρέχουν συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους αποκλειστικά για να βοηθήσει τους χρήστες της στην αναζήτηση και πλοήγηση στο Διαδίκτυο και να επιτρέψει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Οι ιστοσελίδες μας επίσης παρέχουν σύνδεση με τον δικτυακό τόπο donorbox.org αποκλεισιτκά για τη δημιουργία λογαριασμού του «Συνδρομητή – Μέλους» και την εφεξής παρακολούθηση και διαχείριση της Συνδρομής του μέσω της ειδικής πλατφόρμας που εμφανίζεται σε αυτό τον δικτυακό τόπο (donor login). Και ο εν λόγω δικτυακός τόπος διέπεται από τους δικούς του όρους χρήσης και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τους οποίους σας προσκαλούμε να διαβάσετε με προσοχή https://donorbox.org/terms και https://donorbox.org/privacy#who-is-donorbox.

Όταν η Εταιρεία μας παρέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους δεν σημαίνει πως παράλληλα συνιστά στους επισκέπτες/χρήστες της να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και δεν παρέχει εγγυήσεις για το περιεχόμενό τους ή για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται και πωλούνται από αυτές τις ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο στους χρήστες του Δικτύου, με επιφύλαξη της προσφερόμενης σύνδεσης στον δικτυακό τόπο donorbox.org, η επίσκεψη του οποίου κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή δημιουργία λογαριασμού του «Συνδρομητή – Μέλους» αλλά και για την επιτυχή ενεργοποίηση της Συνδρομής του.

Επιπρόσθετα, οι ιστότοποι της SOLOMON παραπέμπουν μέσω ευδιάκριτων ενεργών συνδέσμων – εικονιδίων σε τρίτους ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου διατηρούμε λογαριασμούς, σελίδες και κανάλια με τα στοιχεία της SOLOMON: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter και Linkedin. Η SOLOMON καταβάλλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου τα σχόλια που συνοδεύουν το περιεχόμενό της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν το διάλογο και την ελεύθερη έκφραση, χωρίς να παραβιάζουν τη δεοντολογία και τις αρχές παροχής των υπηρεσιών της. Σχόλια προσβλητικά, κακόβουλα ή κακοποιητικά θα απομακρύνονται άμεσα από τα κανάλια, τους λογαριασμούς και τις σελίδες της SOLOMON.

Προσωπικά Δεδομένα

Αναφορικά με την πολιτική μας σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αντίστοιχη αναλυτική ενότητα των ιστοτόπων μας: Πολιτική Απορρήτου.

Αποκλεισμός ευθύνης SOLOMON (disclaimer) σχετικά με το περιεχόμενο των site

Η SOLOMON, δεσμευόμενη από τη δεοντολογία και τις αρχές που ακολουθεί προσπαθεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες που επιδιώκουν τους σκοπούς της. Ειδικότερα, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια το περιεχόμενό της να προσφέρει τεκμηριωμένη δημοσιογραφική ενημέρωση, δημιουργικό οπτικοακουστικό υλικό και άρθρα σχολιασμού. Ωστόσο, η SOLOMON δεν εγγυάται την ακρίβεια του περιεχομένου των ιστοτόπων της, των καναλιών της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και των λογαριασμών/σελίδων της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι επισκέπτες/ριες χρησιμοποιούν το περιεχόμενο αυτό με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας την ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών. Συνεπώς το περιεχόμενο των site μας υπόκειται σε αλλαγή και σας δίδεται «ως έχει» χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.

Κατά τη δημιουργία του περιεχομένου μας προάγουμε και ενθαρρύνουμε την ελευθερία της έκφρασης. Ωστόσο το περιεχόμενο των ιστοτόπων της SOLOMON, των καναλιών της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και των λογαριασμών/σελίδων της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαθέτει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Επιπλέον, οι απόψεις των ανθρώπων όπως εκφράζονται στις συνεντεύξεις και σε σχόλια που περιλαμβάνονται στους ιστοτόπους της SOLOMON, στα κανάλια της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και στους λογαριασμούς/σελίδες της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι προσωπικές και αντιπροσωπεύουν τους/τις ίδιους/ες. Η SOLOMON και οι συνεργάτες/ριές της καταγράφουν και παρουσιάζουν αυτές τις απόψεις, αλλά δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή επιδοκιμάζουν το περιεχόμενο αυτών των απόψεων. Επισημαίνεται ότι η SOLOMON δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, αναφορικά με την καταλληλότητα, αρτιότητα, ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα και αξιοποίηση των πληροφοριών που είναι αναρτημένες στους ιστοτόπους μας, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελούν συμβουλή, παρότρυνση, προτροπή ή παραίνεση για συγκεκριμένες ενέργειες ή παραλείψεις.

Συνεπώς η SOLOMON δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στους ιστότοπούς της, στα κανάλια της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και στους λογαριασμούς/σελίδες της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για αυτό σας καλούμε σε περίπτωση που θεωρείτε ότι διαφωνείτε ή θίγεστε από το άνω περιεχόμενο να μην κάνετε χρήση και να μην επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας ή τα κανάλια μας σε ιστότοπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού ή τους λογαριασμούς/σελίδες μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, η εταιρεία μας δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι τα site μας θα λειτουργούν συνεχώς, χωρίς διακοπές και λάθη λόγω της σύνδεσης στο Internet. Σε περίπτωση προβλήματος στη χρήση του site, επικοινωνήστε μαζί μας γράφοντας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ώστε να μας επισημάνετε τα σχετικά προβλήματα και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την ομαλή πρόσβαση στα site μας και τη συνεχή λειτουργία αυτών, παρόλο που ενδέχεται το internet να μην επιτρέψει τη λειτουργία του ιστοτόπου χωρίς διακοπές ή ασυνέχειες λόγω ενημέρωσης του ιστότοπου.

Ταυτόχρονα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου ή ελέγξτε ότι κάθε συσκευή για σύνδεση στο Internet έχει ενεργοποιηθεί σωστά, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης στο Internet.

Η εταιρεία μας έχει θεσπίσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών στα site μας, την ακεραιότητα των δεδομένων κίνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε δεδομένα, καθώς και για την πρόληψη κινδύνων διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και εμπιστευτικών/ μη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες/επισκέπτες του site και για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα και τις πληροφορίες.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Ή ΥΠΟΧΡΕΟΙ (ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΆΛΛΩΣ), ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (α) ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, (β) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ, (γ) ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΆΛΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (δ) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ, (ε) ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΒΛΑΒΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ Ή ΑΠΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, (στ) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή (ζ) ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ (ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΟΠΩΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ).

Εκ του λόγου τούτου, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία μας και τους συνεργάτες της και υπαλλήλους της και όλους εν γένει τους προστηθέντες αυτής, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιές ή κόστη (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων και εξόδων) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με (i) την πρόσβασή σας, ή/και της εσφαλμένη, ελλιπή ή μη προσήκουσα χρήση του προβαλλόμενου περιεχομένου στα site https://wearesolomon.com/, https://store,wearesolomon.com/, https://solomonmag.com/ καθώς και των σχετικών προβαλλόμενων υπηρεσιών, (ii) την παραβίαση ή φερόμενη ως παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων εν συνόλω, ή (iii) οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παραβίασης ή της παράνομης κατοχής ή εκμετάλλευσης οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους ή οποιουδήποτε δικαιώματος της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού απορρήτου, περιουσιακού δικαιώματος, ιδιωτικού απορρήτου ή άλλου τυχόν ιδιοκτησιακού δικαιώματος.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοτόπων και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου της SOLOMON διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την ερμηνεία ή εκτέλεση των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου στην οποία παραπέμπουν, αποκλειστικά αρμόδια προς επίλυση ορίζονται τα δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών. Η χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένο διέπεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα από τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και από τον Ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα νόμο υπ’ αριθμό 4624/2019 που θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή του άνω Κανονισμού.

Γενικά

Οι παρόντες όροι χρήσης συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της SOLOMON και του Επισκέπτη/ Χρήστη των σελίδων της. H χρήση των ιστοτόπων και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου της SOLOMON από τους Επισκέπτες/Χρήστες της, προϋποθέτει την κατανόηση και τη συνολική αποδοχή όλων των παραπάνω όρων συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου μας, στην οποία παραπέμπουν ρητά οι παραπάνω όροι χρήσης. Οι παρόντες όροι παρέχονται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των όρων χρήσης θεωρηθεί ότι δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιορισμών ευθύνης, τότε ο άκυρος και ανεφάρμοστος όρος θα αντικατασταθεί από έναν ισχύοντα και εφαρμόσιμο όρο που θα μοιάζει κατά το δυνατόν σε περιεχόμενο με τον αρχικό, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων όρων δεν θα επηρεάζεται σε καμία περίπτωση.

Η SOLOMON διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους παραπάνω όρους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και χωρίς άλλη σχετική προειδοποίηση. Τυχόν τροποποιήσεις στους όρους χρήσης θα ανακοινώνονται μέσω αναγραφής της ημερομηνίας τελευταίας τροποποίησης στην αρχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να ελέγχετε τους όρους χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές κάθε φορά που επισκέπτεστε ή κάνετε χρήση των ιστοτόπων της SOLOMON, των καναλιών της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και των λογαριασμών/σελίδων της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση των ιστοτόπων της SOLOMON, των καναλιών της σε ιστοτόπους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και των λογαριασμών/σελίδων της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου στην οποία ρητώς παραπέμπουν, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και βρίσκονται σε ισχύ.


Επικοινωνία με τη SOLOMON
Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε στη διαμόρφωση του περιεχομένου μας, επικοινωνώντας μαζί μας το υλικό και τις ιδέες σας. Επιπλέον σας καλούμε να μας πείτε τη γνώμη σας για το περιεχόμενο μας, την κριτική και τα παράπονά σας. Η ομάδα της SOLOMON λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη φωνή σας.
Επιπλέον για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η SOLOMON επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ή σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα ακόλουθα Στοιχεία Επικοινωνίας:

[email protected]
Tel.: (+30) 210 821 7067
ΣΟΛΟΜΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αθήνα, οδός Φερών αρ. 6, ΤΚ 10434
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας.

Thanks for reading Solomon

We choose to change the narrative by offering a more inclusive and comprehensive approach to media, in an independent and sustainable way. Wanna get updates made just for you?

You have Successfully Subscribed!